ABI Christoph Klaftenegger ABI Christoph KlafteneggerFeuerwehrkommandant, Abschnitts - FeuerwehrkommandantOBI Christoph Niederl OBI Christoph Niederl Feuerwehrkommandant Stellvertreter, Abs. - GAB - Beauftragter

HLM d. V. Johann KlafteneggerHLM d. V. Johann KlafteneggerKassier OLM d. V. Gerald GrünbichlerOLM d. V. Gerald GrünbichlerSchriftführer OBI d. S. Johann ReindlOBI d. S. Johann ReindlZugskommandant, BFV- u. Abs. - Sanitätsbeauftragter OBM Markus SchweigerOBM Markus SchweigerZugskommandant, FW. - u. Abs. - MRAS - Beauftragter OLM Franz DoppelhoferOLM Franz DoppelhoferGruppenkommandant HLM Franz FeinerHLM Franz FeinerGruppenkommandant HLM Gerald TausHLM Gerald TausGruppenkommandant LM Georg BöhmLM Georg BöhmGruppenkommandant LM d. S. Mathias AlmerLM d. S. Mathias AlmerSanitätsbeauftragter LM d. F. Johann AuerLM d. F. Johann AuerMaschinen- und Gerätemeister HBI a. D. Peter BöhmHBI a. D. Peter BöhmSeniorenbeauftragter OLM d. F. Karl DoppelhoferOLM d. F. Karl DoppelhoferAtemschutzbeauftragter OLM d. F. Andreas EbenbauerOLM d. F. Andreas EbenbauerMaschinen- und Gerätemeister LM d. V. Lukas  EbnerLM d. V. Lukas EbnerEDV - Beauftragter LM d. F. Mario  EbnerLM d. F. Mario EbnerJugendbeauftragter OLM d. F. Franz GrünbichlerOLM d. F. Franz GrünbichlerMaschinen- und Gerätemeister LM d. F. Martin HaubenwallerLM d. F. Martin HaubenwallerFunkbeauftragterLM d. F. Stefan MosbacherLM d. F. Stefan MosbacherMaschinen- und GerätemeisterLM d. F. Mathias RiegerLM d. F. Mathias RiegerGAB - Beauftragter LM d. F. Thomas ZinkLM d. F. Thomas ZinkAtemschutzbeauftragter OBI a. D. Franz GrießauerOBI a. D. Franz Grießauerberatendes Ausschussmitglied LM Gehrard LehrhoferLM Gehrard Lehrhoferberatendes Ausschussmitglied